کیوکوشین کاراته شهرستان مرودشت

کیوکوشین کاراته
به وبلاگ کیوکوشین مرودشت خوش آمدید

۳ مطلب با موضوع «آموزش کیوکوشین کای کاراته :: ضربات و دفاعات مربوط به دست و پا» ثبت شده است

اسامی و اصطلاحات مربوط به لگدها

ما اکه آگه گری

حرکت مستقیم پا به بالا کششی

Mae Keage Geri

اوچی مواشی گری

حرکت پا بصورت دورانی از داخل

Uchi mawashi Geri

سوتومواشی گری

حرکت پا بصورت دورانی از خارج

Soto mawashi Geri

هیزاگری

ضربه با قسمت زانو

Hiza Geri

کین گری

ضربه مفصلی مستقیم به بیضه

Kin Geri

مایگری

لگد مفصلی به جلو (با سینه پا)

Mae Geri

مواشی گری

لگد مفصلی دورانی

Mawashi Geri

یوکوکه آگه

کشش پا از پهلو

Yoko Ke age

یوکو گری

لگد مفصلی به پهلو (با تیغه خارجی پا)

Yoko Geri

کانستسو گری

لگد مفصلی شکننده به زانو

Kansetsu Geri

اوشیرو گری

لگد مفصلی به پشت

Ushiro Giri

اوشیرو مواشی گری

لگد مفصلی دورانی 360درجه

Ushiro mawashi Geri

اسامی و اصطلاحات مربوط به ضربات دست     

سیکن چودان تسوکی

ضربه پیستونی مشت به قسمت میانی

Seiken Chudan Tsuki

سیکن جودان تسوکی

ضربه پیستونی مشت به قسمت فوقانی بدن

Seiken Jodan Tsuki

سیکن اگواوچی

ضربه به چانه حریف (قوس از بالا)

Siken Ago uchi

سیکن کاجی تسوکی

ضربه دورانی به قسمت میانی بدن

seiken Kagi Tsuki

هیچی اوچی

ضربه با قسمت آرنج

Higi Uchi

اوراکن گامّن اوچی (شومن)

ضربه با بر آمدگی سیکن از روبرو به صورت

Uraken Gammen Uchi

اوراکن سایو اوچی

ضربه با بر آمدگی پشت سیکن به طرفین

Uraken Sayu Uchi

اوراکن هیزواوچی

ضربه بابر آمدگی پشت سیکن به قسمت پهلو

Uraken hizo Uchi

اوراکن مواشی جودان اوچی

ضربه باپشت سیکن-دورانی به سروگردن

Uraken mawashi jodon Uchi

شوتوگامّن سوتواوچی

ضربه تیغه دست از خارج به سر و گردن

Shuto Gamment soto Uchi

شوتوساکُتسواوچی

ضربه تیغه دست به ترقوه (به شکل ساتوری(

Shuto Sakotsu Uchi

شوتوساکُتسواوچی کُمی

ضربه با تیغه دست به ترقوه

Shuto Sakotsu Uchi Komi

شوتوسوهیزُ اوچی

ضربه تیغه از خارج به پهلو

Shuto soto hizo Uchi

شوتو گامّن اوچی اوچی

ضربه تیغه دست از داخل به سر و گردن

Shuto Gamment Uchi Uchi

تتسوئی

تیغه خارجی دست در حالت گره شده

Tettsui

نوکیته

نوک انگشت دست

Nukite

شوتی

پاشنه کف دست

Shotei

کوکن اوچی

مچ دست در حالت خم

Koken Uchi

هایتواوچی

تیغه داخلی دست (عضله شصت دست(

Haito Uchi

هیراکن

کف دست همراه با خمیدگی انگشتان

Hiraken

(توهو) دهان ببر

فاصله بین شصت دست با انگشت سبابه

Toho

 

 

اسامی و اصطلاحات مربوط به دفاع های دست

جودان اوکه

دفاع فوقانی (قسمت سر و گردن)

Jodan Uke

چودان سو تو اوکه

دفاع میانی (حرکت از خارج بدن)

Chudan Soto Uke

چودان اوچی اوکه

دفاع میانی (حرکت از داخل بدن)

Chudan Uchi Uke

گدان بارای

رد کردن ضربه از قسمت پائین

Gedan Bari

اوچی اوکه گدان بارای

دفاع همزمان با دو دست

Uchi Uke Gedan Barai

موروته اوکه

دفاع از داخل با کمک دست عکس العمل

Morote Uke

مواشی اوکه

دفاع دورانی (جهت اجرای تنفس )

Mawashi Uke

شوتومواشی اوکه

دفاع دورانی با تیغه دست

Shuto mawashi Uke

کوکن او که

دفاع با مچ دست

Koken Uke

هایتواوکه

دفاع با تیغه داخلی دست

Haito Uke

جیوجی اوکه

دفاع هر دو دست بصورت ضربدری

Jyuji Uke

کاکه اوکه

دفاع خمیده مچ دست به شکل قلاب

Kake Uke